ok

15/03/2017
  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Trong các số 90, 70, 50, 30, 10. Số bé nhất là:

logo

  1. 90 B. 50                   C. 10

Câu 2 : Sắp xếp các số 10, 90, 50, 80, 20, 70 theo thứ tự từ lớn đến bé là :

  1. 10, 20, 50, 70, 80, 90
  2. 90, 80, 70, 50, 20, 10
  3. 50, 70, 80, 90, 10, 20

Câu 3 : Số 21 đọc là